Team

1.Saiful Islam
2.ASM Rezaur Rahman
3.Md. Kamal Hossen
4.Md. Mostafa Sorower
5.SM Qamruzzaman Parag
6.Tapash Paul
7.Zunaid Hossain
8.Tasmin Tulin
9.Amina Neyamat